Regulmin www.webinaronline.pl

 

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI DOSTĘPU DO PREZENTACJI

I. Postanowienia wstępne

 1. Usługa dostępu do prezentacji w postaci prezentacji internetowych dostępnych w Serwisie dla Użytkowników Serwisu świadczona jest przez The Black Horse Grzegorz Celeban z siedzibą w Gryfinie przy ul. Szczecińskiej 21, 74-100 Gryfino, NIP: 851-291-54-97,  - zwany dalej "Administrator" lub "WebinarOnline.pl".
 2. Administrator ustala niniejszy "Regulamin świadczenia usług" na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów, a w szczególności art. 8 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1422. ).
 3. Świadczenie Usługi w Serwisie odbywa się na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie (dalej "Regulamin").
 4. Niniejszy Regulamin określa ogólne zasady stanowiące prawne podstawy korzystania z usługi dostępu do prezentacji w Serwisie.
 5. Niniejszy regulamin nie dotyczy usług odpłatnych świadczonych przez WebinarOnline.pl - co do których obowiązuje odrębny regulamin.
 6. Każdy Użytkownik zobowiązany jest, z chwilą podjęcia czynności zmierzających do korzystania z usługi dostępu do prezentacji, do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.
 7. Przed skorzystaniem z Usług należy zapoznać się z niniejszym Regulaminem.
 8. Rozpoczynając korzystanie z usługi dostępu do prezentacji Użytkownik potwierdza, że zapoznał się z treścią Regulaminu, dokonuje akceptacji niniejszego Regulaminu, jego postanowień, co stanowi także zobowiązanie się do jego przestrzegania.

II. Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

 1. WebinarOnline.pl, będący usługodawcą w rozumieniu art. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, Poz. 1204 ze zm.), świadczący usługi dostępu do zasobów Serwisu na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 2. Użytkownik - osoba fizyczna korzystająca z usługi dostępu do prezentacji. Użytkownikami mogą być jedynie osoby pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych.
 3. Konto Użytkownika - konto tworzone przez serwis dla osoby, która zapisała się na dowolną prezentację, które jest dezaktywowane na zasadach wskazanych w serwisie lub może być dezaktywowane i skasowane przez Użytkownika.
 4. Regulamin - niniejszy dokument, określający warunki korzystania z usług świadczonych przez WebinarOnline.pl drogą elektroniczną oraz prawa obowiązki Użytkownika i WebinarOnline.pl.
 5. Serwis - serwis internetowy WebinarOnline.pl, dostępny pod adresem https://webinaronline.pl umożliwiający korzystanie z nieodpłatnej usługi dostępu do prezentacji doświadczonej przez WebinarOnline.pl na rzecz Użytkownika.
 6. Webinar - prezentacja przedstawiająca możliwości współpracy z firmą WebinarOnline.pl oraz jej produkty z ustaloną datą i godziną jej emisji.

III. Usługi świadczone drogą elektroniczną

WebinarOnline.pl świadczy:

 1. Nieodpłatną usługę dostępu do prezentacji przedstawiających możliwości współpracy z firmą WebinarOnline.pl oraz jej produkty, w postaci prezentacji internetowych dostępnych w Serwisie dla Użytkowników Serwisu.
 2. Subskrypcję, polegającą na cyklicznym informowaniu Użytkownika o nowościach w ofercie prezentacji Serwisu odpowiadających potrzebom Użytkownika.
 3. Weryfikacja tożsamości Użytkownika w celu aktywacji usługi.
 4. Dostęp do prezentacji Serwisu za pomocą Konta Użytkownika.
 5. Korzystanie z Konta Użytkownika.
 6. Wyszukiwanie interesujących Użytkownika prezentacji wśród dostępnych zasobów.

IV. Konto Użytkownika

 1. Zapis tylko na prezentację internetową odbywa się za pomocą formularza dostępnego na stronie https://webinaronline.pl.
 2. W trakcie zapisywania się na prezentację Użytkownik podaje wymagane w nim dane, wybiera datę i godzinę prezentacji (webinaru) a nadto zapoznaje się z regulaminem świadczenia usługi dostępu do prezentacji poprzez jego przeczytanie i akceptację.
 3. Prawidłowe zapisanie się na prezentację powoduje utworzenia Konta Użytkownika.
 4. Serwis wysyła Użytkownikowi przypomnienie e-mailowe oraz SMS-owe o nadchodzącej prezentacji na którą się zapisał, dostęp do prezentacji internetowej odbywa się za pomocą linka wysłanego w e-mailu/SMS-ie lub przez https://webinaronline.pl/webinar.
 5. Prezentacja odbywa się w tzw. internetowym pokoju konferencyjnym.
 6. Przed zakończeniem prezentacji, na czacie dostępnym dla uczestników prezentacji wklejany jest link do wstępnej rejestracji https://webinaronline.pl/oferta.
 7. Po zakończeniu prezentacji uczestnik może wylogować się.
 8. Po zakończeniu prezentacji, osoby, które pozostały w internetowym pokoju konferencyjnym, jako potencjalnie zainteresowane współpracą oraz usługami odpłatnymi są przekierowywane na stronę https://webinaronlineronline.pl/oferta.
 9. Przekierowanie nie oznacza rejestracji lub obowiązku rejestracji celem skorzystania z usług odpłatnych, jest to tylko wskazanie kolejnych kroków jakie należy wykonać celem rejestracji dla skorzystania z usług odpłatnych objętych odrębnym regulaminem.

V. Okres trwania umowy

 1. Czas trwania umowy jest nieograniczony.
 2. Jeżeli Użytkownik złoży oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim Administrator przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać i nie dochodzi do zawarcia umowy.

VI. Warunki odpłatności

WebinarOnline.pl nie pobiera opłaty za korzystanie z usługi dostępu do prezentacji udostępnianych na zasadach wskazanych w niniejszym regulaminie.

VII. Warunki korzystania z usług i zasady odpowiedzialności

Wymagania techniczne dotyczące korzystania z usług świadczonych w ramach Serwisu są następujące:

 1. Posiadanie konta poczty elektronicznej przez Użytkownika, zamieszczonego na serwerze innym niż serwer serwisu.
 2. Dostęp i korzystanie z usług możliwe jest dla Użytkowników na platformach systemów operacyjnych: MS Windows Vista, MS Windows 7 i 8, MS Windows XP SP-3, MacOS X 10.4.8 lub ich nowsze wersje, na dowolnym typie komputerze spełniającego wymogi ww. systemów operacyjnych oraz poprzez dowolne typy połączeń internetowych o przepustowości co najmniej 700 kilobitów/s, przy wykorzystaniu przeglądarek internetowych: Microsoft Internet Explorer 8.0 lub jej nowszej wersji, Mozilla FireFox 20.X lub jej nowszej wersji, Apple Safari 4.X (tylko wersja dla MacOS) lub jej nowszej wersji oraz Google Chrome 23.X (tylko wersja dla MS Windows) lub jej nowszej wersji oraz programu Adobe Flash Player 11.X lub jego nowszej wersji. Niezbędne jest również włączenie obsługi plików cookies oraz obsługi JavaScript w przeglądarce internetowej. Obowiązkiem Użytkownika przed skorzystaniem z Usługi jest sprawdzenie czy posiadany przez niego sprzęt komputerowy spełnia wymogi techniczne określone w niniejszym Regulaminie. W razie wątpliwości co do technicznych możliwości korzystania z Usług przez Użytkownika należy zwrócić się do WebinarOnline.pl.
 3. WebinarOnline.pl informuje, iż problemy techniczne bądź ograniczenia techniczne występujące na sprzęcie komputerowym, z którego korzysta Użytkownik (firewalle - blokady, wersje odtwarzacza plików multimedialnych, programy antywirusowe i inne oprogramowanie), mogą ograniczyć Użytkownikowi korzystanie z usług w Serwisie.
 4. Jakiekolwiek próby włamania do Serwisu, oferującego usługi oraz korzystanie z nich w sposób niezgodny z Regulaminem lub obowiązującymi przepisami, skutkują zablokowaniem dostępu do usług oraz podjęciem stosownych kroków prawnych.
 5. Utrwalanie, kopiowanie lub ingerencja przez Użytkownika w treści i materiały zamieszczone w Serwisie są zabronione.
 6. Ze względu na niezależne od WebinarOnline.pl właściwości sieci Internet oraz sprzętu komputerowego, WebinarOnline.pl nie gwarantuje nieprzerwanego i niezakłóconego dostępu do Serwisu.

VIII. Wzajemne obowiązki

 1. Użytkownik przed rozpoczęciem korzystania z usługi dostępu do prezentacji jest zobowiązany do uprzedniego zapoznania się z postanowieniami zawartymi w Regulaminie.
 2. Użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu w trakcie korzystania z Serwisu z usługi dostępu do prezentacji za jego pośrednictwem.
 3. Użytkownik zobowiązuje się powstrzymać od wszelkich działań mogących utrudnić, bądź destabilizować funkcjonowanie Serwisu lub korzystanie z jego funkcjonalności.
 4. WebinarOnline.pl zobowiązuje się do zapewnienia możliwie najwyższej jakości i stabilności Serwisu oraz usług świadczonych za jego pośrednictwem, jednakże nie ponosi odpowiedzialności za przerwy i zakłócenia spowodowane działaniem siły wyższej bądź nieuprawnionym działaniem podmiotów trzecich.
 5. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za czasową niemożność korzystania z Serwisu, spowodowaną wprowadzaniem nowych rozwiązań i udogodnień w ramach Serwisu.
 6. Administrator będzie powiadamiał Użytkowników o planowanych przerwach w działaniu Serwisu bądź mogących wystąpić niedogodnościach w jego użytkowaniu. Powiadomienie będzie następowało w formie wiadomości przesyłanej na adres e-mail wskazany przez Użytkownika.
 7. Administrator zastrzega sobie prawo do prowadzenia prac konserwacyjnych urządzeń systemu teleinformatycznego służącego do zapewnienia dostępu do Serwisu, mogących powodować okresowe utrudnienia lub uniemożliwienie Użytkownikowi korzystanie z wybranych usług bądź całego Serwisu. Administrator zobowiązuje się do wcześniejszej publikacji terminu i przewidywanego czasu trwania prac konserwacyjnych na łamach Serwisu. W takim przypadku Administrator nie ponosi odpowiedzialności wobec Użytkownika.
 8. W szczególnych przypadkach mających wpływ na bezpieczeństwo lub stabilność Serwisu, Administrator zastrzega sobie możliwość czasowego ograniczenia lub zaprzestania świadczenia usługi dostępu do prezentacji bez wcześniejszego powiadomienia Użytkowników oraz do przeprowadzenia prac konserwacyjnych w celu przywrócenia bezpieczeństwa i stabilności Serwisu. W takim przypadku Administrator nie ponosi odpowiedzialności wobec Użytkowników.
 9. Administrator nie odpowiada za treści dostarczane lub zamieszczane w Serwisie przez podmioty trzecie. W szczególności Administrator nie odpowiada za dostarczane przez Użytkowników informacje, opinie dotyczące dostępności wybranych przez Użytkownika prezentacji oraz ich oceny.

IX. Moment zawarcia i rozwiązania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną

 1. Do zawarcia umowy o świadczenie usługi dostępu do prezentacji dochodzi w chwili akceptacji niniejszego Regulaminu przy zapisywaniu się na określoną prezentację po raz pierwszy.
 2. Użytkownik oświadcza, że akceptując niniejszy regulamin, wyraża zgodę na otrzymywanie korespondencji, informacji handlowych oraz materiałów marketingowych od WebinarOnline.pl na podany w formularzu rejestracyjnym adres e-mail, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz 1204).
 3. Użytkownik może rozwiązać umowę o świadczenie usługi dostępu do prezentacji za pomocą przesłania do WebinarOnline.pl rezygnacji z podstrony https://webinaronline.pl/rezygnacja. Użytkownik podaje swój adres e-mail, a w wiadomości zwrotnej z serwisu będzie link potwierdzający chęć usunięcia konta drogą elektroniczną Usunięcie konta nastąpi w ciągu 72 godzin od akceptacji linku potwierdzającego.
 4. Użytkownik ma możliwość zaprzestania korzystania z usługi dostępu do prezentacji w ramach Serwisu w każdej chwili, korzystając z opcji wylogowania.
 5. W przypadku odstąpienia od umowy umowę uważa się za niezawartą.
 6. Umowa Abonencka wygasa w skutek:
  1. Śmierci Użytkownika.
  2. Zaprzestania świadczenia usługi dostępu do prezentacji przez WebinarOnline.pl.
  3. Na skutek odstąpienia przez Użytkownika od umowy.
 7. Użytkownik ma prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 8. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia zapisania się na pierwszą prezentację.
 9. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Użytkownik powinien poinformować WebinarOnline.pl o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną).
 10. Użytkownik może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy stanowiącego załącznik nr 1 do regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.
 11. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby informacja dotycząca wykonania przysługującego prawa odstąpienia od umowy została wysłana przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 12. Ponieważ usługa jest nieodpłatna nie zachodzi konieczność dokonywania zwrotu na rzecz Użytkownika jakichkolwiek kwot, w związku z decyzją o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.

X. Pliki cookies

 1. WebinarOnline.pl informuje, iż podczas korzystania z usługi dostępu do prezentacji w komputerze Użytkownika zapisywane są krótkie informacje tekstowe zwane "cookies" (dalej: pliki "cookies") lub stosowane są inne technologie.
 2. Instalacja plików "cookies" jest konieczna do prawidłowego świadczenia usług.
 3. W plikach "cookies" znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Serwisu, w szczególności tych wymagających autoryzacji.
 4. Zawartość plików cookies nie pozwala na identyfikację Użytkownika. Za pomocą plików cookies nie są przetwarzane lub przechowywane dane osobowe.
 5. Szczegółowe informacje na temat polityki prywatności, w szczególności używania Cookies lub innych technologii zawierają odrębne regulaminy oraz dokument Polityka Ochrony Prywatności dostępny dla wszystkich Użytkowników na stronie https://webinaronline.pl/polityka-prywatnosci.

XI. Reklamacje

 1. Każdemu Użytkownikowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w sprawach związanych z funkcjonowaniem usługi dostępu do prezentacji.
 2. Reklamacje należy zgłaszać do WebinarOnline.pl.
 3. Reklamacja powinna zawierać w szczególności opis problemu będącego podstawą reklamacji oraz dane kontaktowe Użytkownika zgłaszającego reklamację (reklamującego): imię i nazwisko, adres e-mail.
 4. Reklamacja może zostać zgłoszona w ciągu 30 dni, licząc od momentu ujawnienia się przyczyn reklamacji.
 5. Reklamacje Użytkowników rozpatrywane będą przez WebinarOnline.pl na bieżąco, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez WebinarOnline.pl zgłoszenia reklamacji.
 6. WebinarOnline.pl zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu rozpatrzenia reklamacji - o nie więcej niż 10 dni - w przypadku, gdy rozpoznanie reklamacji wymaga nietypowych, szczególnych działań i ustaleń lub napotka przeszkody niezależne i niezawinione przez WebinarOnline.pl (awarie sprzętu, sieci internetowej itp.).
 7. Odpowiedź na reklamację zostanie przesłana do Użytkownika na kontakt podany przez Użytkownika podczas składania reklamacji. W szczególnych okolicznościach odpowiedź może zostać wysłana z wykorzystaniem innych środków komunikacji (np. tradycyjną pocztą).
 8. Brak rozpatrzenia reklamacji w terminie wskazanym w pkt 6-7 nie oznacza uznania reklamacji przez WebinarOnline.pl.
 9. W terminie 7 dni od udzielenia odpowiedzi przez WebinarOnline.pl, reklamujący wskazuje, czy akceptuje propozycję Usługodawcy.
 10. Postępowanie reklamacyjne jest wyczerpane z chwilą bezskutecznego upływu terminu, o którym mowa w pkt 6-8 lub jeśli reklamujący nie akceptuje propozycji WebinarOnline.pl załatwienia reklamacji - po upływie terminu wskazanego w pkt 11.
 11. Klient będący konsumentem ma prawo skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, to jest w drodze mediacji, gdzie strona trzecia, którą jest mediator pomagający w osiągnięciu porozumienia bez konieczności angażowania wymiaru sprawiedliwości. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów.
 12. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem, a WebinarOnline.pl korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika KONSUMENTÓWlub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

XII. Ochrona i zasady przetwarzania danych osobowych

1.    Grzegorz Celeban, prowadzący działalność gospodarczą The Black Horse GRZEGORZ CELEBAN z siedzibą w Gryfinie, ul. Szczecińska 21, 74-100 Gryfino, NIP: 8512915497, informuje, że w związku z obowiązkami wynikającymi z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO), dane osobowe podane przez Użytkownika za pośrednictwem formularza kontaktowego znajdującego się na stronie internetowej https://webinaronline.pl/ będą przetwarzane przez The Black Horse GRZEGORZ CELEBAN z siedzibą w Gryfinie, ul. Szczecińska 21, 74-100 Gryfino, który stanie się Administratorem tych danych. 

2.    Uzyskanie informacji o procesach przetwarzania danych osobowych możliwe jest poprzez kontakt z Administratorem grzegorz.celeban@theblackhorse.pl lub pisemnej: The Black Horse, ul. Szczecińska 21, 74-100 Gryfino

3.    Dane osobowe przetwarzane będą w celu umożliwienia rejestracji w szkoleniu i przesłania na wskazany przez Użytkownika adres e-mail linka aktywacyjnego, a także marketingu usług własnych przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. 

4.    Dane osobowe Użytkowników, zebrane poprzez formularz kontaktowy będą przechowywane przez okres 6 miesięcy od daty zakończenia webinaru. 

5.    Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania a także do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, w tym na marketing usług własnych oraz do przenoszenia danych. Klient jest uprawniony do cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych w każdym czasie, a także do wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem danych do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

6.    Podanie danych jest dobrowolne jednakże niezbędne dla celów rejestracji. 

7.    W przypadku braku podania danych lub niewyrażenia zgody na ich przetwarzanie, rejestracja i umożliwienie korzystania z usługi może stać się niemożliwa. 

8.               Administrator zapewnia bezpieczeństwo danych osobowych Użytkownika, poprzez stosowanie środków ochrony fizycznej, organizacyjnej oraz sprzętowej niezbędnej do zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzanych danych osobowych w ramach świadczonych usług. Administrator zapewnia środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną. W szczególności są to szyfrowane łącza (https) oraz środki służące do uwierzytelnienia Użytkownika (indywidualne identyfikatory i hasła).

9.               W przypadku korzystania z usług świadczonych w ramach Serwisu w sposób niezgodny z niniejszym Regulaminem lub obowiązującymi przepisami prawa, Administrator ma prawo do wykorzystania danych Użytkownika w zakresie niezbędnym do ustalenia jego odpowiedzialności. W takim przypadku Administrator powiadomi Użytkownika o niedozwolonych działaniach z żądaniem ich niezwłocznego zaprzestania.

XIII. Postanowienia końcowe

 1. Administrator zwraca uwagę, że Serwis zawiera treści (prezentacje) chronione prawem własności intelektualnej, w szczególności utwory chronione prawem autorskim.
 2. Użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania praw własności intelektualnych (w tym autorskich praw majątkowych oraz praw własności przemysłowej takich jak prawa do znaków towarowych) przysługujących Administratorowi lub osobom, trzecim.
 3. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 16 września 2017 r.
 4. Obowiązujący Regulamin jest dostępny pod adresem internetowym https://webinaronline.pl/regulamin.
 5. Administrator ma prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu lub wprowadzenia nowego. O zmianie postanowień Regulaminu lub wprowadzeniu nowego Administrator powiadomi Użytkowników za pomocą wiadomości e-mail.
 6. Nowy Regulamin lub zmiany postanowień dotychczasowego wchodzą w życie po upływie 14 dni od daty powiadomienia Użytkownika o zmianie postanowień Regulaminu lub wprowadzeniu nowego, chyba że Użytkownik rozwiąże w tym czasie umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w sposób wskazany w Regulaminie.


 

Załącznik nr 1

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY 
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Adresat:

(WebinarOnline.pl) The Black Horse Grzegorz Celeban z siedzibą w Gryfinie przy ul. Szczecińskiej 21, 74-100 Gryfino, NIP: 851-291-54-97.

Ja/My(*) …........................................................................................................................niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)............................................................................................................................

Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)................................................................................

Imię i nazwisko konsumenta(-ów)....................................................................................

Adres konsumenta(-ów)....................................................................................................

Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

…..........................................................

Data(*)

…...............................................................

* - Niepotrzebne skreślić.